โรงเรียนวัดฆะมัง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 56
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 81.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 6 3 12 0 0 86
ร้อยละ 5.61 % 2.80 % 11.21 % 0.00 % 0.00 % 80.37 %

78 : 6 , 1 , 7 , 0 , 0 , 64...7.69 , 1.28 , 8.97 , 0.00 , 0.00 , 82.05 = 14 : 17.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.63%

Powered By www.thaieducation.net