โรงเรียนบ้านเนิน (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 3 4 3 17
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 9.68 % 12.90 % 9.68 % 54.84 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 11 5 15 16 20 47
ร้อยละ 9.65 % 4.39 % 13.16 % 14.04 % 17.54 % 41.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 5 5 7 5 6 62
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 7.78 % 5.56 % 6.67 % 68.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 18 12 25 25 29 126
ร้อยละ 7.66 % 5.11 % 10.64 % 10.64 % 12.34 % 53.62 %

145 : 13 , 7 , 18 , 20 , 23 , 64...8.97 , 4.83 , 12.41 , 13.79 , 15.86 , 44.14 = 81 : 55.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 46.38%

Powered By www.thaieducation.net