โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 1 2 20 0 0 79
ร้อยละ 0.98 % 1.96 % 19.61 % 0.00 % 0.00 % 77.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 1 18 1 0 51
ร้อยละ 2.74 % 1.37 % 24.66 % 1.37 % 0.00 % 69.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 3 4 39 1 0 148
ร้อยละ 1.54 % 2.05 % 20.00 % 0.51 % 0.00 % 75.90 %

122 : 1 , 3 , 21 , 0 , 0 , 97...0.82 , 2.46 , 17.21 , 0.00 , 0.00 , 79.51 = 25 : 20.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10%

Powered By www.thaieducation.net