โรงเรียนบ้านหาดสูง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 8
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 13
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 2 2 16 0 0 45
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 24.62 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %

45 : 1 , 1 , 11 , 0 , 0 , 32...2.22 , 2.22 , 24.44 , 0.00 , 0.00 , 71.11 = 13 : 28.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net