โรงเรียนบ้านประกอบ (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 6 5 1 2 0 48
ร้อยละ 9.68 % 8.06 % 1.61 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 5 5 11 1 0 89
ร้อยละ 4.50 % 4.50 % 9.91 % 0.90 % 0.00 % 80.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 11 10 12 3 0 137
ร้อยละ 6.36 % 5.78 % 6.94 % 1.73 % 0.00 % 79.19 %

173 : 11 , 10 , 12 , 3 , 0 , 137...6.36 , 5.78 , 6.94 , 1.73 , 0.00 , 79.19 = 36 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81%

Powered By www.thaieducation.net