โรงเรียนบ้านเนินเวียง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 2 1 1 1 15
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 0 4 3 5 8 48
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 4.41 % 7.35 % 11.76 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 0 6 4 6 9 63
ร้อยละ 0.00 % 6.82 % 4.55 % 6.82 % 10.23 % 71.59 %

88 : 0 , 6 , 4 , 6 , 9 , 63...0.00 , 6.82 , 4.55 , 6.82 , 10.23 , 71.59 = 25 : 28.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.41%

Powered By www.thaieducation.net