โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 5 1 1 0 12
ร้อยละ 9.52 % 23.81 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 6 2 17 2 0 53
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 21.25 % 2.50 % 0.00 % 66.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 8 7 18 3 0 65
ร้อยละ 7.92 % 6.93 % 17.82 % 2.97 % 0.00 % 64.36 %

101 : 8 , 7 , 18 , 3 , 0 , 65...7.92 , 6.93 , 17.82 , 2.97 , 0.00 , 64.36 = 36 : 35.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64%

Powered By www.thaieducation.net