โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 5 1 5 0 9
ร้อยละ 4.76 % 23.81 % 4.76 % 23.81 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 0 1 14 3 10 53
ร้อยละ 0.00 % 1.23 % 17.28 % 3.70 % 12.35 % 65.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 1 6 15 8 10 62
ร้อยละ 0.98 % 5.88 % 14.71 % 7.84 % 9.80 % 60.78 %

102 : 1 , 6 , 15 , 8 , 10 , 62...0.98 , 5.88 , 14.71 , 7.84 , 9.80 , 60.78 = 40 : 39.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22%

Powered By www.thaieducation.net