โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 5 1 6 6 2
ร้อยละ 4.76 % 23.81 % 4.76 % 28.57 % 28.57 % 9.52 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 0 1 14 1 8 57
ร้อยละ 0.00 % 1.23 % 17.28 % 1.23 % 9.88 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 1 6 15 7 14 59
ร้อยละ 0.98 % 5.88 % 14.71 % 6.86 % 13.73 % 57.84 %

102 : 1 , 6 , 15 , 7 , 14 , 59...0.98 , 5.88 , 14.71 , 6.86 , 13.73 , 57.84 = 43 : 42.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 42.16%

Powered By www.thaieducation.net