โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 38
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 6.98 % 2.33 % 0.00 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 0 5 2 1 52
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 8.06 % 3.23 % 1.61 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 3 0 8 3 1 90
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 7.62 % 2.86 % 0.95 % 85.71 %

105 : 3 , 0 , 8 , 3 , 1 , 90...2.86 , 0.00 , 7.62 , 2.86 , 0.95 , 85.71 = 15 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net