โรงเรียนบ้านเคลียง (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 2 4 5 3 18
ร้อยละ 13.51 % 5.41 % 10.81 % 13.51 % 8.11 % 48.65 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 10 11 5 0 0 106
ร้อยละ 7.58 % 8.33 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 80.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 0 2 0 4 41
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 8.33 % 85.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 16 13 11 5 7 165
ร้อยละ 7.37 % 5.99 % 5.07 % 2.30 % 3.23 % 76.04 %

169 : 15 , 13 , 9 , 5 , 3 , 124...8.88 , 7.69 , 5.33 , 2.96 , 1.78 , 73.37 = 45 : 26.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96%

Powered By www.thaieducation.net