โรงเรียนวัดนากลาง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 6 3 2 5 11
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 10.00 % 6.67 % 16.67 % 36.67 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 9 6 6 11 30 43
ร้อยละ 8.57 % 5.71 % 5.71 % 10.48 % 28.57 % 40.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 1 1 6 17 43
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 1.41 % 8.45 % 23.94 % 60.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 15 13 10 19 52 97
ร้อยละ 7.28 % 6.31 % 4.85 % 9.22 % 25.24 % 47.09 %

135 : 12 , 12 , 9 , 13 , 35 , 54...8.89 , 8.89 , 6.67 , 9.63 , 25.93 , 40.00 = 81 : 60.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 52.91%

Powered By www.thaieducation.net