โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 3 2 3 0 13
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 1 16 0 0 62
ร้อยละ 4.82 % 1.20 % 19.28 % 0.00 % 0.00 % 74.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 5 4 18 3 0 75
ร้อยละ 4.76 % 3.81 % 17.14 % 2.86 % 0.00 % 71.43 %

105 : 5 , 4 , 18 , 3 , 0 , 75...4.76 , 3.81 , 17.14 , 2.86 , 0.00 , 71.43 = 30 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net