โรงเรียนวัดหนองปลิง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 14 7 9 3 3 44
ร้อยละ 17.50 % 8.75 % 11.25 % 3.75 % 3.75 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 6 23 37 4 1 143
ร้อยละ 2.80 % 10.75 % 17.29 % 1.87 % 0.47 % 66.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
124
จำนวน(คน) 7 1 18 0 1 97
ร้อยละ 5.65 % 0.81 % 14.52 % 0.00 % 0.81 % 78.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 418 คน
จำนวน(คน) 27 31 64 7 5 284
ร้อยละ 6.46 % 7.42 % 15.31 % 1.67 % 1.20 % 67.94 %

294 : 20 , 30 , 46 , 7 , 4 , 187...6.80 , 10.20 , 15.65 , 2.38 , 1.36 , 63.61 = 107 : 36.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 418 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 32.06%

Powered By www.thaieducation.net