โรงเรียนบ้านลําลอง (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
125
จำนวน(คน) 25 25 13 2 0 60
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 10.40 % 1.60 % 0.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 35 22 4 0 0 196
ร้อยละ 13.62 % 8.56 % 1.56 % 0.00 % 0.00 % 76.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 382 คน
จำนวน(คน) 60 47 17 2 0 256
ร้อยละ 15.71 % 12.30 % 4.45 % 0.52 % 0.00 % 67.02 %

382 : 60 , 47 , 17 , 2 , 0 , 256...15.71 , 12.30 , 4.45 , 0.52 , 0.00 , 67.02 = 126 : 32.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 382 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.98%

Powered By www.thaieducation.net