โรงเรียนบ้านกะทิง (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 8 1 6 9 5 42
ร้อยละ 11.27 % 1.41 % 8.45 % 12.68 % 7.04 % 59.15 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 5 6 25 6 0 148
ร้อยละ 2.63 % 3.16 % 13.16 % 3.16 % 0.00 % 77.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 13 7 31 15 5 190
ร้อยละ 4.98 % 2.68 % 11.88 % 5.75 % 1.92 % 72.80 %

261 : 13 , 7 , 31 , 15 , 5 , 190...4.98 , 2.68 , 11.88 , 5.75 , 1.92 , 72.80 = 71 : 27.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20%

Powered By www.thaieducation.net