โรงเรียนวัดสันติธรรม (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 3 15 3 2 0 32
ร้อยละ 5.45 % 27.27 % 5.45 % 3.64 % 0.00 % 58.18 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 14 9 12 5 12 110
ร้อยละ 8.64 % 5.56 % 7.41 % 3.09 % 7.41 % 67.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 4 10 5 3 5 58
ร้อยละ 4.71 % 11.76 % 5.88 % 3.53 % 5.88 % 68.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 21 34 20 10 17 200
ร้อยละ 6.95 % 11.26 % 6.62 % 3.31 % 5.63 % 66.23 %

217 : 17 , 24 , 15 , 7 , 12 , 142...7.83 , 11.06 , 6.91 , 3.23 , 5.53 , 65.44 = 75 : 34.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77%

Powered By www.thaieducation.net