โรงเรียนวัดสันติธรรม (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 12 6 4 5 1 29
ร้อยละ 21.05 % 10.53 % 7.02 % 8.77 % 1.75 % 50.88 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 11 15 34 2 13 86
ร้อยละ 6.83 % 9.32 % 21.12 % 1.24 % 8.07 % 53.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 8 3 27 1 7 42
ร้อยละ 9.09 % 3.41 % 30.68 % 1.14 % 7.95 % 47.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 31 24 65 8 21 157
ร้อยละ 10.13 % 7.84 % 21.24 % 2.61 % 6.86 % 51.31 %

218 : 23 , 21 , 38 , 7 , 14 , 115...10.55 , 9.63 , 17.43 , 3.21 , 6.42 , 52.75 = 103 : 47.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 48.69%

Powered By www.thaieducation.net