โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 12
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 8 1 8 0 0 40
ร้อยละ 14.04 % 1.75 % 14.04 % 0.00 % 0.00 % 70.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 9 1 12 0 0 52
ร้อยละ 12.16 % 1.35 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %

74 : 9 , 1 , 12 , 0 , 0 , 52...12.16 , 1.35 , 16.22 , 0.00 , 0.00 , 70.27 = 22 : 29.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73%

Powered By www.thaieducation.net