โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 0 4 4 1 28
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 2.50 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 3 9 7 2 63
ร้อยละ 2.33 % 3.49 % 10.47 % 8.14 % 2.33 % 73.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 5 3 13 11 3 91
ร้อยละ 3.97 % 2.38 % 10.32 % 8.73 % 2.38 % 72.22 %

126 : 5 , 3 , 13 , 11 , 3 , 91...3.97 , 2.38 , 10.32 , 8.73 , 2.38 , 72.22 = 35 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net