โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 4 4 2 2 22
ร้อยละ 12.82 % 10.26 % 10.26 % 5.13 % 5.13 % 56.41 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 13 7 17 6 11 32
ร้อยละ 15.12 % 8.14 % 19.77 % 6.98 % 12.79 % 37.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 18 11 21 8 13 54
ร้อยละ 14.40 % 8.80 % 16.80 % 6.40 % 10.40 % 43.20 %

125 : 18 , 11 , 21 , 8 , 13 , 54...14.40 , 8.80 , 16.80 , 6.40 , 10.40 , 43.20 = 71 : 56.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80%

Powered By www.thaieducation.net