โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 0 3 2 0 2 52
ร้อยละ 0.00 % 5.08 % 3.39 % 0.00 % 3.39 % 88.14 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 103
ร้อยละ 1.87 % 0.00 % 0.00 % 1.87 % 0.00 % 96.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 2 3 2 2 2 155
ร้อยละ 1.20 % 1.81 % 1.20 % 1.20 % 1.20 % 93.37 %

166 : 2 , 3 , 2 , 2 , 2 , 155...1.20 , 1.81 , 1.20 , 1.20 , 1.20 , 93.37 = 11 : 6.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.63%

Powered By www.thaieducation.net