โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 18 15 0 12 0 20
ร้อยละ 27.69 % 23.08 % 0.00 % 18.46 % 0.00 % 30.77 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 21 12 40 10 23 109
ร้อยละ 9.77 % 5.58 % 18.60 % 4.65 % 10.70 % 50.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 39 27 40 22 23 129
ร้อยละ 13.93 % 9.64 % 14.29 % 7.86 % 8.21 % 46.07 %

280 : 39 , 27 , 40 , 22 , 23 , 129...13.93 , 9.64 , 14.29 , 7.86 , 8.21 , 46.07 = 151 : 53.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 53.93%

Powered By www.thaieducation.net