โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 20 15 0 13 0 20
ร้อยละ 29.41 % 22.06 % 0.00 % 19.12 % 0.00 % 29.41 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 25 14 42 10 24 101
ร้อยละ 11.57 % 6.48 % 19.44 % 4.63 % 11.11 % 46.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 45 29 42 23 24 121
ร้อยละ 15.85 % 10.21 % 14.79 % 8.10 % 8.45 % 42.61 %

284 : 45 , 29 , 42 , 23 , 24 , 121...15.85 , 10.21 , 14.79 , 8.10 , 8.45 , 42.61 = 163 : 57.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 57.39%

Powered By www.thaieducation.net