โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 5 6 3 0 37 0
ร้อยละ 9.80 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 72.55 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 2 6 15 0 109 0
ร้อยละ 1.52 % 4.55 % 11.36 % 0.00 % 82.58 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 7 12 18 0 146 0
ร้อยละ 3.83 % 6.56 % 9.84 % 0.00 % 79.78 % 0.00 %

183 : 7 , 12 , 18 , 0 , 146 , 0...3.83 , 6.56 , 9.84 , 0.00 , 79.78 , 0.00 = 183 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net