โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 2 1 0 1 33
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 2.56 % 0.00 % 2.56 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 4 2 5 1 2 122
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 3.68 % 0.74 % 1.47 % 89.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 4 2 8 0 6 93
ร้อยละ 3.54 % 1.77 % 7.08 % 0.00 % 5.31 % 82.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 10 6 14 1 9 248
ร้อยละ 3.47 % 2.08 % 4.86 % 0.35 % 3.13 % 86.11 %

175 : 6 , 4 , 6 , 1 , 3 , 155...3.43 , 2.29 , 3.43 , 0.57 , 1.71 , 88.57 = 20 : 11.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89%

Powered By www.thaieducation.net