โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 2 4 0 2 28
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 10.26 % 0.00 % 5.13 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 4 7 0 2 120
ร้อยละ 2.21 % 2.94 % 5.15 % 0.00 % 1.47 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 5 3 9 0 10 86
ร้อยละ 4.42 % 2.65 % 7.96 % 0.00 % 8.85 % 76.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 11 9 20 0 14 234
ร้อยละ 3.82 % 3.13 % 6.94 % 0.00 % 4.86 % 81.25 %

175 : 6 , 6 , 11 , 0 , 4 , 148...3.43 , 3.43 , 6.29 , 0.00 , 2.29 , 84.57 = 27 : 15.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net