โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 2 4 0 2 28
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 10.26 % 0.00 % 5.13 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 3 5 4 0 0 124
ร้อยละ 2.21 % 3.68 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
113
จำนวน(คน) 5 3 8 0 5 92
ร้อยละ 4.42 % 2.65 % 7.08 % 0.00 % 4.42 % 81.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 11 10 16 0 7 244
ร้อยละ 3.82 % 3.47 % 5.56 % 0.00 % 2.43 % 84.72 %

175 : 6 , 7 , 8 , 0 , 2 , 152...3.43 , 4.00 , 4.57 , 0.00 , 1.14 , 86.86 = 23 : 13.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28%

Powered By www.thaieducation.net