โรงเรียนวัดหัวถนน (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 18
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 80
ร้อยละ 4.60 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 91.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 0 1 3 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.08 % 6.25 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 0 4 3 0 142
ร้อยละ 3.87 % 0.00 % 2.58 % 1.94 % 0.00 % 91.61 %

107 : 6 , 0 , 3 , 0 , 0 , 98...5.61 , 0.00 , 2.80 , 0.00 , 0.00 , 91.59 = 9 : 8.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39%

Powered By www.thaieducation.net