โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 11
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 5 1 13 0 0 64
ร้อยละ 6.02 % 1.20 % 15.66 % 0.00 % 0.00 % 77.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 13 1 14 0 0 75
ร้อยละ 12.62 % 0.97 % 13.59 % 0.00 % 0.00 % 72.82 %

103 : 13 , 1 , 14 , 0 , 0 , 75...12.62 , 0.97 , 13.59 , 0.00 , 0.00 , 72.82 = 28 : 27.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18%

Powered By www.thaieducation.net