โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 14
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 4 12 0 0 67
ร้อยละ 4.60 % 4.60 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 77.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 7 4 13 0 0 81
ร้อยละ 6.67 % 3.81 % 12.38 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %

105 : 7 , 4 , 13 , 0 , 0 , 81...6.67 , 3.81 , 12.38 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 24 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net