โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 36
ร้อยละ 10.64 % 2.13 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 76.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 29
ร้อยละ 2.94 % 5.88 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 85.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 9 3 7 1 0 82
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 6.86 % 0.98 % 0.00 % 80.39 %

68 : 8 , 1 , 6 , 0 , 0 , 53...11.76 , 1.47 , 8.82 , 0.00 , 0.00 , 77.94 = 15 : 22.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61%

Powered By www.thaieducation.net