โรงเรียนบ้านสะกอม (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 46
ร้อยละ 5.77 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 6 6 14 3 0 140
ร้อยละ 3.55 % 3.55 % 8.28 % 1.78 % 0.00 % 82.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 9 9 14 3 0 186
ร้อยละ 4.07 % 4.07 % 6.33 % 1.36 % 0.00 % 84.16 %

221 : 9 , 9 , 14 , 3 , 0 , 186...4.07 , 4.07 , 6.33 , 1.36 , 0.00 , 84.16 = 35 : 15.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84%

Powered By www.thaieducation.net