โรงเรียนเคียงศิริ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 142
ร้อยละ 0.65 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 92.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 38
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 22.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 2 0 23 0 0 219
ร้อยละ 0.82 % 0.00 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 89.75 %

194 : 1 , 0 , 12 , 0 , 0 , 181...0.52 , 0.00 , 6.19 , 0.00 , 0.00 , 93.30 = 13 : 6.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25%

Powered By www.thaieducation.net