โรงเรียนเคียงศิริ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 3 0 12 0 0 139
ร้อยละ 1.95 % 0.00 % 7.79 % 0.00 % 0.00 % 90.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 2 0 12 0 0 36
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 24.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 5 0 25 0 0 214
ร้อยละ 2.05 % 0.00 % 10.25 % 0.00 % 0.00 % 87.70 %

194 : 3 , 0 , 13 , 0 , 0 , 178...1.55 , 0.00 , 6.70 , 0.00 , 0.00 , 91.75 = 16 : 8.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30%

Powered By www.thaieducation.net