โรงเรียนเคียงศิริ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 36
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 14 0 17 0 0 122
ร้อยละ 9.15 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 79.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 0 12 0 0 39
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 20 1 30 0 0 197
ร้อยละ 8.06 % 0.40 % 12.10 % 0.00 % 0.00 % 79.44 %

194 : 17 , 1 , 18 , 0 , 0 , 158...8.76 , 0.52 , 9.28 , 0.00 , 0.00 , 81.44 = 36 : 18.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net