โรงเรียนเคียงศิริ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 38
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 14 0 17 0 0 121
ร้อยละ 9.21 % 0.00 % 11.18 % 0.00 % 0.00 % 79.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 0 11 0 1 39
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 20.37 % 0.00 % 1.85 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 18 1 28 0 1 198
ร้อยละ 7.32 % 0.41 % 11.38 % 0.00 % 0.41 % 80.49 %

192 : 15 , 1 , 17 , 0 , 0 , 159...7.81 , 0.52 , 8.85 , 0.00 , 0.00 , 82.81 = 33 : 17.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51%

Powered By www.thaieducation.net