โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 28 14 25 1 0 332
ร้อยละ 7.00 % 3.50 % 6.25 % 0.25 % 0.00 % 83.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 48
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 470 คน
จำนวน(คน) 30 17 30 1 0 392
ร้อยละ 6.38 % 3.62 % 6.38 % 0.21 % 0.00 % 83.40 %

414 : 28 , 16 , 25 , 1 , 0 , 344...6.76 , 3.86 , 6.04 , 0.24 , 0.00 , 83.09 = 70 : 16.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 470 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60%

Powered By www.thaieducation.net