โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
407
จำนวน(คน) 28 15 27 2 0 335
ร้อยละ 6.88 % 3.69 % 6.63 % 0.49 % 0.00 % 82.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 46
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 477 คน
จำนวน(คน) 30 18 34 2 0 393
ร้อยละ 6.29 % 3.77 % 7.13 % 0.42 % 0.00 % 82.39 %

421 : 28 , 17 , 27 , 2 , 0 , 347...6.65 , 4.04 , 6.41 , 0.48 , 0.00 , 82.42 = 74 : 17.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 477 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61%

Powered By www.thaieducation.net