โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 11
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
407
จำนวน(คน) 29 16 47 2 1 312
ร้อยละ 7.13 % 3.93 % 11.55 % 0.49 % 0.25 % 76.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 1 12 0 0 40
ร้อยละ 5.36 % 1.79 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 477 คน
จำนวน(คน) 33 19 59 2 1 363
ร้อยละ 6.92 % 3.98 % 12.37 % 0.42 % 0.21 % 76.10 %

421 : 30 , 18 , 47 , 2 , 1 , 323...7.13 , 4.28 , 11.16 , 0.48 , 0.24 , 76.72 = 98 : 23.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 477 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90%

Powered By www.thaieducation.net