โรงเรียนวัดคงคา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 4 6 2 1 19
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 18.75 % 6.25 % 3.13 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 19 5 26 3 0 154
ร้อยละ 9.18 % 2.42 % 12.56 % 1.45 % 0.00 % 74.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 19 9 32 5 1 173
ร้อยละ 7.95 % 3.77 % 13.39 % 2.09 % 0.42 % 72.38 %

239 : 19 , 9 , 32 , 5 , 1 , 173...7.95 , 3.77 , 13.39 , 2.09 , 0.42 , 72.38 = 66 : 27.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62%

Powered By www.thaieducation.net