โรงเรียนวัดคงคา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 17
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 10.34 % 6.90 % 10.34 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 17 17 31 17 17 100
ร้อยละ 8.54 % 8.54 % 15.58 % 8.54 % 8.54 % 50.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 19 19 34 19 20 117
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 14.91 % 8.33 % 8.77 % 51.32 %

228 : 19 , 19 , 34 , 19 , 20 , 117...8.33 , 8.33 , 14.91 , 8.33 , 8.77 , 51.32 = 111 : 48.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68%

Powered By www.thaieducation.net