โรงเรียนวัดคงคา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 6 3 1 4 5 11
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 3.33 % 13.33 % 16.67 % 36.67 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 12 12 12 8 25 131
ร้อยละ 6.00 % 6.00 % 6.00 % 4.00 % 12.50 % 65.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 18 15 13 12 30 142
ร้อยละ 7.83 % 6.52 % 5.65 % 5.22 % 13.04 % 61.74 %

230 : 18 , 15 , 13 , 12 , 30 , 142...7.83 , 6.52 , 5.65 , 5.22 , 13.04 , 61.74 = 88 : 38.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 38.26%

Powered By www.thaieducation.net