โรงเรียนบ้านพิตำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 4 5 0 1 41
ร้อยละ 0.00 % 7.84 % 9.80 % 0.00 % 1.96 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 3 10 0 0 73
ร้อยละ 4.44 % 3.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 4 7 15 0 1 114
ร้อยละ 2.84 % 4.96 % 10.64 % 0.00 % 0.71 % 80.85 %

141 : 4 , 7 , 15 , 0 , 1 , 114...2.84 , 4.96 , 10.64 , 0.00 , 0.71 , 80.85 = 27 : 19.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.15%

Powered By www.thaieducation.net