โรงเรียนบ้านพิตำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 10 4 0 1 34
ร้อยละ 0.00 % 20.41 % 8.16 % 0.00 % 2.04 % 69.39 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 4 11 0 0 70
ร้อยละ 4.49 % 4.49 % 12.36 % 0.00 % 0.00 % 78.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
138
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 138
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 4 14 15 0 1 242
ร้อยละ 1.45 % 5.07 % 5.43 % 0.00 % 0.36 % 87.68 %

138 : 4 , 14 , 15 , 0 , 1 , 104...2.90 , 10.14 , 10.87 , 0.00 , 0.72 , 75.36 = 34 : 24.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32%

Powered By www.thaieducation.net