โรงเรียนบ้านพิตำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 14 4 0 1 28
ร้อยละ 0.00 % 29.79 % 8.51 % 0.00 % 2.13 % 59.57 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 4 10 0 0 71
ร้อยละ 4.49 % 4.49 % 11.24 % 0.00 % 0.00 % 79.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 4 18 14 0 1 99
ร้อยละ 2.94 % 13.24 % 10.29 % 0.00 % 0.74 % 72.79 %

136 : 4 , 18 , 14 , 0 , 1 , 99...2.94 , 13.24 , 10.29 , 0.00 , 0.74 , 72.79 = 37 : 27.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.21%

Powered By www.thaieducation.net