โรงเรียนบ้านปากลง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 4 0 2 0 20
ร้อยละ 3.70 % 14.81 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 12 15 34 6 8 107
ร้อยละ 6.59 % 8.24 % 18.68 % 3.30 % 4.40 % 58.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 8 1 4 2 39
ร้อยละ 6.90 % 13.79 % 1.72 % 6.90 % 3.45 % 67.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 17 27 35 12 10 166
ร้อยละ 6.37 % 10.11 % 13.11 % 4.49 % 3.75 % 62.17 %

209 : 13 , 19 , 34 , 8 , 8 , 127...6.22 , 9.09 , 16.27 , 3.83 , 3.83 , 60.77 = 82 : 39.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 37.83%

Powered By www.thaieducation.net