โรงเรียนบ้านปากลง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 4 0 2 0 20
ร้อยละ 3.70 % 14.81 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 13 16 34 6 9 104
ร้อยละ 7.14 % 8.79 % 18.68 % 3.30 % 4.95 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 9 1 4 2 38
ร้อยละ 6.90 % 15.52 % 1.72 % 6.90 % 3.45 % 65.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 18 29 35 12 11 162
ร้อยละ 6.74 % 10.86 % 13.11 % 4.49 % 4.12 % 60.67 %

209 : 14 , 20 , 34 , 8 , 9 , 124...6.70 , 9.57 , 16.27 , 3.83 , 4.31 , 59.33 = 85 : 40.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33%

Powered By www.thaieducation.net