โรงเรียนบ้านปากลง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 4 0 1 0 21
ร้อยละ 3.70 % 14.81 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 10 14 34 6 9 97
ร้อยละ 5.88 % 8.24 % 20.00 % 3.53 % 5.29 % 57.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 7 1 3 2 40
ร้อยละ 5.36 % 12.50 % 1.79 % 5.36 % 3.57 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 14 25 35 10 11 158
ร้อยละ 5.53 % 9.88 % 13.83 % 3.95 % 4.35 % 62.45 %

197 : 11 , 18 , 34 , 7 , 9 , 118...5.58 , 9.14 , 17.26 , 3.55 , 4.57 , 59.90 = 79 : 40.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 37.55%

Powered By www.thaieducation.net