โรงเรียนบ้านปากลง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 5 0 1 0 20
ร้อยละ 3.70 % 18.52 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 11 15 35 6 10 93
ร้อยละ 6.47 % 8.82 % 20.59 % 3.53 % 5.88 % 54.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 7 1 3 2 40
ร้อยละ 5.36 % 12.50 % 1.79 % 5.36 % 3.57 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 15 27 36 10 12 153
ร้อยละ 5.93 % 10.67 % 14.23 % 3.95 % 4.74 % 60.47 %

197 : 12 , 20 , 35 , 7 , 10 , 113...6.09 , 10.15 , 17.77 , 3.55 , 5.08 , 57.36 = 84 : 42.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 39.53%

Powered By www.thaieducation.net